of bel 06 166 885 39

Privacyverklaring

Podozorg Wervershoof Podozorg Wervershoof, gevestigd aan Slikkerdijk 31 1693LS Wervershoof, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens:
www.biancamoll.nl
Slikkerdijk 31
1693LS Wervershoof
0616688539

Bianca Moll is de Functionaris Gegevensbescherming van Podozorg Wervershoof Hij/zij is te bereiken via info@biancamoll.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Podozorg Wervershoof verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Podozorg Wervershoof verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@biancamoll.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Podozorg Wervershoof verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Podozorg Wervershoof verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Podozorg Wervershoof neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Podozorg Wervershoof) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Podozorg Wervershoof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst zijn wij als zorgverleners verplicht uw medisch dossier tot 15 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren.

Wanneer het niet komt tot een behandelovereenkomst en het niet gaat om medische persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld de gegevens die geregistreerd worden bij het bezoeken van de website, bewaart Podozorg Nederland (en haar aangesloten praktijken) uw gegevens niet langer dan één jaar.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Podozorg Wervershoof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@biancamoll.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
Podozorg Wervershoof deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Podozorg Wervershoof blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Podozorg Wervershoof uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Delen van persoonsgegevens met Reden Persoonsgegevens Reden
Huisarts, verwijzer Rapportage ter informatie NAW, geboortedatum, BSN, onderzoek en behandelplan Alleen na uw toestemming
Werkplaats Op maat maken van hulpmiddel Naam, Geboortedatum Biometrische gegevens Verwerkersovereenkomst
Zorgverzekeraar, VECOZO (veilige communicatie met zorgverzekeraar) Controle op verzekeringsrecht en indienen van declaratie NAW, geboortedatum, BSN, polisnummer, declaratie zorg, declaratie hulpmiddel Zorgverzekeringswet, Wet marktordening gezondheidszorg
Podonet Facturatie, financiële administratie en agendabeheer (online afspraken) NAW en geboortedatum Verwerkersovereenkomst
Auditors LOOP (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie) Kwaliteitscontrole van de zorgverlener Steekproefsgewijze inzage in alle gehele dossiers Overeenkomst tussen zorgverlener en LOOP, met geheimhoudingsplicht van de auditor

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Podozorg Wervershoof gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Podozorg Wervershoof gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie Functie Bewaartermijn Opmerking
Google Analytics Analytische cookie die websitebezoek meet 6 maanden Bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten, de laatste 3 cijfers van het IP adres worden geanonimiseerd, ‘Gegevens delen’ staat uit en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Podozorg Wervershoof en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@biancamoll.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Podozorg Wervershoof wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons